16. června 2009

Zašlete dopis proti těžebním aktivitám v Tibetu

1. Ukázkový dopis společnosti Continental Minerals
2. Kontaktní informace Continental Minerals a Huntera Dickinsona
3. Anglická verze k zaslání

1. UKÁZKOVÝ DOPIS
Určeno k zaslání společnosti Continental, po úpravě možno zaslat mateřské společnosti Hunter Dickinson (kontakty níže). Text zasílejte v anglickém jazyce (níže).

[Vaše jméno, organizace a adresa]

Pan David Copeland
prezident and ředitel společnosti Continental Minerals
1020 - 800 West Pender Street
Vancouver BC V6C 2V6, Kanada

[datum]

Vážený pane Copelande,

Připojuji se k desetitisícům lidí, kteří jsou hluboce znepokojeni pokračujícími těžebními projekty společnosti Continental Minerals v oblasti Shetongmon (čínsky Sie-tchung-men, ang. přepis Xietongmen) v centrálním Tibetu, za stupňujícího se útlaku tamějších tibetských obyvatel. Vyzývám vás k okamžitému zastavení provozu v Tibetu, v opačném případě budete čelit vzrůstajícímu celosvětovému odporu.

Mapa: Rozloha majetku společnosti Continental Minerals v Sie-tchung-menu je 1290 hektarů, nachází se 240 kilometrů jihozápadně od Lhasy.

Pouhý týden poté, co Continental Minerals zveřejnila svou poslední zprávu o nalezištích nerostných surovin v shetongmonských dolech, se do světa dostaly nové zprávy o čínskou armádou potlačených pokojných tibetských protestech proti těžebním projektům.

24. května se obyvatelé oblasti Tawu a Nyagchu (Tibetské autonomní oblasti v Karze, čínské provincie S'-čchuan) shromáždili před místním úřadem k protestům proti plánovanému nucenému přesídlení desetitisíců Tibeťanů kvůli chystané výstavbě hydroelektrické přehrady. Tibetské centrum pro lidská práva a demokracii (TCHDR) oznámilo, že čínské vojenské jednotky začaly bez váhaní střílet do zástupu protestujících a vážně tak zranily šest tibetských žen, jejichž současný stav není znám.

V Markhamu (v Tibetské autonomní oblasti Čhamdo) pokojně protestují již několik měsíců stovky Tibeťanů proti plánované těžbě zlata obsazením těžební oblasti. Tisková kancelář AsiaNews 16. května 2009 informovala, že čínské úřady zareagovaly vysláním bezpečnostních složek do oblasti. 500 Tibeťanů však zablokovalo příjezdovou cestu k dolu což vedlo k několikadennímu přerušení těžby. Pozdější zprávy uvádějí, že několik stovek Tibeťanů odcestovalo do Lhasy, aby zde podalo stížnost proti trvajícímu zacházení místních úředníků s tibetskými protestujícími.

Tyto protesty jsou jasnou známkou odporu tibetského lidu proti vykořisťování přírodních zdrojů Tibetu, bez předchozího poskytnutí informací a bez jejich dobrovolného souhlasu, mezinárodního práva, které jim bylo pod násilnou čínskou okupací odepřeno.

Tibeťané, kteří se odváží protestovat proti těžebním projektům, tak činí s vědomím, že riskují zatčení, věznění a dokonce smrt. V důsledku loňského tvrdého zásahu proti převážně pokojným protestům v Tibetu byly tisíce Tibeťanů uvězněny nebo se pohřešují. Tibet je i nadále oblastí nepokojů, kde čínské ozbrojené složky střeží města a kláštery a zahraničním novinářům přístup zůstává odepřen.

19. května jste uvedli: „projekt v Sie-tchung-menu může být pro oblast dlouhodobým přínosem.“ Tibeťané, však nemohou mluvit do toho, jakým způsobem bude využita jejich půda a těžba tak ohrožuje jejich způsob života, kulturu a životního prostředí.

V březnu 2007 byla kanadskou vládou zadána zpráva zabývající se společenskou odpovědností těžebního průmyslu v níž byl zahrnut návrh na zavedení mezinárodních zapovězených oblastí do kterých by byl kanadským těžebním společnostem odepřen přístup, včetně zemí, kde dochází k závažnému porušování lidských práv jako jsou Barma a Tibet.

Ke svému zklamání se dozvídám, že neberete tato doporučení v úvahu, ani neodpovídáte na předchozí dopisy Kanadského výboru pro Tibet (Canada Tibet Committee) a Studentů za svobodný Tibet (SFT), vyzývající vás k okamžitému zastavení těžební činnosti v Tibetu.

Vaší činností v Tibetu se spolu s čínskou vládou podílíte na násilném potlačování lidských práv a svobod Tibeťanů. Přidávám se tímto k celosvětovému protestu proti těžebnímu projektu v Sie-tchung-menu a v úsilí o zastavení těžby v Tibetu hodlám pokračovat i nadále.

S pozdravem,
[Vaše jméno, pozice a organizace]

------------------------------

2. KONTAKTNÍ INFORMACE
a. Společnost Continental Minerals
Prezident společnosti pan David Copeland
Adresa: Continental Minerals Corporation
1020 - 800 West Pender Street
Vancouver BC V6C 2V6
Kanada
Fax: +1 604 684 8092
Email: info@hdgold.com

b. Hunter Dickinson
(Poznámka: stejná adresa, fax a email jako Continental)
Prezident společnosti: Pan Ronald Thiessen
Adresa: Hunter Dickinson
1020 - 800 West Pender Street
Vancouver BC V6C 2V6
Kanada
Fax: +1 604 684 8092
Email: info@hdgold.com


3. VERZE V AJ


[Your name, organisation & address]

Mr David Copeland, President and CEO
Continental Minerals Corporation
1020 - 800 West Pender Street
Vancouver BC V6C 2V6
Canada

[Date]

Dear Mr Copeland

I join tens of thousands of people who are deeply concerned over Continental Minerals’ continued mining operations at Shetongmon [Ch: Xietongmen] in central Tibet while the Chinese authorities are intensifying their crackdown on Tibetans in Tibet. I call on you to immediately cease all operations in Tibet or face increased global opposition.

Just one week after Continental Minerals published its latest report on the mineral deposits at the Shetongmon mine site, news reached the outside world of Chinese troops quelling Tibetans’ peaceful protests against natural resource projects:

On 24 May 2009, residents of Tawu and Nyagchu County (Karze Tibet Autonomous Prefecture, Sichuan Province) gathered at the local county headquarters to protest the planned forced-relocation of tens of thousands of Tibetans to make room for the construction of a hydroelectric dam. Tibetan Centre for Human Rights and Democracy reported that Chinese troops fired indiscriminately into the crowd of protestors, and six Tibetan women were seriously wounded. Their current condition is unknown.

In Markham County (Chamdo Prefecture, Tibetan Autonomous Region) hundreds of Tibetans have been protesting against a planned gold mine by peacefully occupying the area for the past several months. AsiaNews reported that on 16 May 2009, the Chinese authorities responded by sending in security forces. However, up to 500 Tibetans blocked the road leading to the planned mine, which led to a stand-off lasting for several days. Subsequent news indicates that several hundred Tibetans have traveled to Lhasa to complain to the provincial authorities of the ongoing harassment of Tibetan protesters by local officials.

These protests are a clear indication of the Tibetan people’s opposition to the exploitation of their natural resources without their free, prior and informed consent – an international right that has been denied to them under China’s violent military occupation.

Tibetans who dare to protest mining projects do so knowing that they risk arrest, imprisonment, and even death. Following the Chinese government's crackdown on last year's overwhelmingly peaceful protests in Tibet, thousands of Tibetans have been imprisoned or disappeared. Tibet remains a conflict zone, with Chinese armed forces patrolling towns and monasteries, and foreign journalists continue to be denied access to Tibetan areas.

On 19 May, you stated "the Xietongmen project can bring long-term benefits to the region." However, the Tibetan people have no say in the use of their land, and mining in this context poses a serious threat to the survival of the people, their culture, and the environment.

In March 2007, a report commissioned by the Government of Canada to look at corporate social responsibility in the extractive sector included the suggestion that “international ‘no-go’ zones for Canadian extractive companies be established, including countries with serious and widespread human rights abuses, such as Burma and Tibet.”

I am disappointed to learn that you have not heeded this recommendation nor responded to previous letters from Canada Tibet Committee and Students for a Free Tibet calling for your immediate withdrawal from Tibet.

By working in Tibet, your company is complicit in the Chinese government’s violent suppression of the Tibetan people's desire for human rights and freedom. I add my voice to the global opposition to your Shetongmon mine project and will continue to work to end your operations in Tibet.

Yours sincerely

[Your name, position & organisation]

Žádné komentáře:

Okomentovat